Acupressure (एक्युप्रेशरः)

Human body consists of various accu points. Pressing on those point also helps to get rid of various physical and mental problems.

शरीरमा विभिन्न एक्युप्रेशर प्वाईन्ट हुने गर्दछन् । ती प्वाईन्टहरुलाई दबाएर विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक रोगहरुको उपचार गरिन्छ ।

Leave a comment