Ayurveda (आयुर्वेद)

The main aim of Ayurveda is to protect the health of healthy person and heal the pain of sick person. By using ayurvedic medicine and treatment Newlife Ayurveda is curing various diseases.

यसको मूल उद्देश्य भनेको स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गरी रोगी व्यक्तिको रोगको उपचार गर्नु हो । न्यूलाईफ आयुर्वेदमा आर्युवेदिक औषधि र विधिद्वारा विभिन्न रोगको सफल उपचार गरिन्छ ।

Leave a comment