Nasya (नस्यः)

In this, treatment is done by ayurvedic oil, fumes, etc in nose which is considered as door of head. It is very helpful in sinusities, migraine headache and any problem regarding nose, throat, head etc.

यस विधिमा नाकमा औषधिजन्य तेल, क्वाथ आदि राखेर उपचार गरिन्छ । यस उपचारले नयाँ तथा पुरानो पिनास, माइग्रेन, नाकमा मासु पलाउने, टाउको दुख्ने, नाक टालिने साथै नाक, कान, घाँटी सँग सम्बन्धित सबै रोगहरुमा यो उपचार विधि प्रभावकारी मानिन्छ ।

Leave a comment